Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Regulamin Nagrody im. Franka Wilczka

§ 1
Kryteria kwalifikacji kandydatów do Nagrody im. Franka Wilczka

 1. Nominowanym do Nagrody im. Franka Wilczka może być każdy kto spełnia poniższe kryteria, tj.:

  1) dokonał znaczącego odkrycia w dziedzinie fizyki, astronomii lub im zbliżonych; nominacja następuje za jedno, znaczące osiągnięcie;

  2) zgłoszone osiągnięcie zostało dokonane przez osobę nominowaną samodzielnie lub w ramach współpracy; w przypadku współpracy wkład nominata do osiągnięcia musi być jednoznacznie określony, wiodący i absolutnie niezbędny dla sukcesu całości projektu, co jest weryfikowane przez Komitet Nagrody;

  3) jeżeli osoba nominowana uzyskała stopień naukowy doktora, to nominacja nie może nastąpić później niż 7 lat od daty nadania tego stopnia naukowego (miarodajna jest data zgłoszenia);

  4) osoba nominowana posiada obywatelstwo polskie i zamieszkuje na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Nominacja zostanie wzięta pod uwagę, jeżeli kompletny i podpisany formularz nominacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, wraz ze wszystkimi załącznikami zostanie przesłany w formie skanu na adres e-mail fw.prize@uj.edu.pl, do końca lutego roku, w którym nagroda jest przyznawana. Nominacje, które nie spełniają wskazanych powyżej kryteriów nie są poddawane dalszej weryfikacji i nie uzyskają możliwości dalszego starania się o przyznania Nagrody im. Franka Wilczka.
 3. Nominowana do nagrody może być tylko jedna osoba fizyczna, w szczególności nie dopuszcza się nominacji grupy badaczy, czy jednostek naukowych lub badawczych. Nagroda przyznawana jest indywidualnie.

§ 2
Nominacja

 1. Nominacji może dokonać ekspert posiadający co najmniej stopień naukowy doktora z dziedziny, w której osoba nominowana dokonała odkrycia zgłoszonego do Nagrody im. Franka Wilczka.
 2. Nominacja następuje przez wypełnienie, podpisanie i przesłanie w formie skanu na adres fw.prize@uj.edu.pl formularza nominacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 4 i 5 poniżej.
 3. W formularzu nominacyjnym należy opisać konkretne osiągnięcie (odkrycie), za które następuje nominacja do Nagrody im. Franka Wilczka, wraz z uzasadnieniem oraz listę najważniejszych publikacji osoby nominowanej związanych ze zgłoszonym osiągnięciem (do 5 pozycji).
 4. Wymagane są 3 listy rekomendacyjne wspierające nominację. List rekomendacyjny nie może być sporządzony przez osobę, która dokonała nominacji. Listy rekomendacyjne powinny pochodzić od specjalistów z dziedziny, w której dokonano odkrycia zgłoszonego do Nagrody im. Franka Wilczka.
 5. Wymagane jest przesłanie zgody osoby nominowanej na ubieganie się o przyznanie Nagrody im. Franka Wilczka oraz przetwarzanie danych osobowych. Formularze zgody stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.
 6. Termin zgłaszania nominacji upływa z końcem lutego roku, w którym przyznawana jest nagroda.

§ 3
Proces i kryteria selekcji oraz wybór Laureata

 1. Komitet Nagrody, któremu przewodniczy Profesor Frank Wilczek, składa się łącznie z 7 członków. Dwóch członków wskazuje Profesor Frank Wilczek, jednego członka wskazuje JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, trzech członków wskazuje Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład Komitetu Nagrody z urzędu wchodzi Profesor Frank Wilczek.
 2. Komitet Nagrody ze swojego grona wybiera trzech członków do Komisji Doraźnej.
 3. Komisja Doraźna dokonuje wstępnej selekcji zgłoszonych nominacji, odrzucając te, które nie spełniają warunków formalnych wskazanych w niniejszym regulaminie (kryteria kwalifikacji i nominacja). Od decyzji Komisji Doraźnej nie przysługuje odwołanie.
 4. Komisja Doraźna po wstępnej weryfikacji zgłoszonych nominacji, przedkłada Komitetowi Nagrody listę do 10 kandydatów do Nagrody im. Franka Wilczka.
 5. Spośród kandydatów przedstawionych przez Komisję Doraźną, Komitet Nagrody dokonuje wyboru jednego Laureata. Od decyzji Komitetu Nagrody o wyborze Laureata nie przysługuje odwołanie.
 6. Komitet Nagrody i Komisja Doraźna, przy podjęciu decyzji o wyborze kandydatów i Laureata, kierują się kryterium jakości, oryginalności, znaczenia dla dziedziny zgłoszonego osiągnięcia oraz jego wpływu na dziedziny pokrewne.
 7. Komitet Nagrody zastrzega możliwość zaproszenia osób nominowanych, aby zaprezentowały przed Komitetem Nagrody wykład na temat badań i osiągnięć zgłoszonych do Nagrody im. Franka Wilczka.
 8. Wyłoniony przez Komitet Nagrody Laureat zostaje ogłoszony przez JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do dnia 10 czerwca roku, w którym nagroda jest przyznawana.
 9. Zastrzega się możliwość odstąpienia od procedury wyłonienia Laureata, w przypadku kiedy Komisja Doraźna lub Komitet Nagrody uznają, że żadna ze zgłoszonych kandydatur nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie. Od wskazanego rozstrzygnięcia odwołanie nie przysługuje.
 10. Laureat oraz osoba go nominująca otrzymają pisemne zawiadomienie od JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz od Profesora Franka Wilczka.

§ 4
Nagroda

 1. Nagroda im. Franka Wilczka jest przyznawana co 2 lata, począwszy od 2019 roku.
 2. Nagroda jest fundowana przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundację Kościuszkowską.
 3. Nagrodę stanowi kwota 12,000 USD brutto, o ile każdy z ww. fundatorów nagrody w danym roku złożył umówiony (przypadający na niego) wkład. Nagroda podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w momencie jej wypłaty. Wypłata nagrody nierezydentom w rozumieniu przepisów podatkowych nastąpi po przedłożeniu przez Laureata Uniwersytetowi Jagiellońskiemu certyfikatu rezydencji podatkowej.
 4. Laureat otrzyma certyfikat potwierdzający otrzymanie Nagrody im. Franka Wilczka.
 5. Ceremonia wręczenia nagrody odbywa się w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, we wrześniu roku, w którym Nagroda im. Franka Wilczka jest przyznawana. W ceremonii Laureat bierze udział osobiście.
 6. Na zakończenie ceremonii wręczenia Nagrody im. Franka Wilczka, Laureat wygłasza wykład na temat związany z nagrodzonym osiągnięciem.
 7. Obsługę administracyjną i organizacyjną związaną z ogłoszeniem, wyborem Laureata i wręczeniem Nagrody im. Franka Wilczka pełni Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Załączniki

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin Nagrody im. Franka Wilczka w wersji angielskiej
pdf
Wzór listu nominacyjnego
pdf
Wzór zgody nominowanego
pdf
Wzór klauzuli informacyjnej ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
pdf
Wzór klauzuli informacyjnej ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (ang)