Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie Laureata I edycji Nagrody im. Franka Wilczka

Zgodnie z decyzją Komitetu Nagrody im. Franka Wilczka, Laureatem I edycji konkursu został dr Przemysław Mróz za osiągnięcie zatytułowane 

„Nowa kategoria planet pozasłonecznych – planety swobodne”.

więcej o

Rozmowa z Laureatem I edycji Nagrody im. Franka Wilczka

Rozmowa z Laureatem I edycji Nagrody im. Franka Wilczka
"Należy stawiać sobie ambitne pytania i cele,
a nie szukać odpowiedzi na rozwiązane dawno problemy". więcej o

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Franka Wilczka

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Franka Wilczka

16 października 2020 r. dr Przemysław Mróz z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego odebrał z rąk Rektora UJ prof. Jacka Popiela certyfikat I edycji Nagrody im. Franka Wilczka, przyznawanej młodym polskim naukowcom za znaczące odkrycia w fizyce, astronomii lub pokrewnych dziedzinach. 

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda im. Franka Wilczka

Nagroda im. Franka Wilczka została powołana w celu uhonorowania młodych, wybitnych naukowców, którzy dokonali znaczącego odkrycia w dziedzinie fizyki, astronomii lub pokrewnych dziedzin nauki.

Opiekunami Nagrody są prof. Frank Wilczek oraz Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wartość Nagrody
Nagrodę stanowi kwota 12 000 USD brutto.
Fundowana jest przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundację Kościuszkowską.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kryteria kwalifikacji

Nominowanym do Nagrody im. Franka Wilczka może być każdy kto spełnia poniższe kryteria, tj.:

  1. Dokonał znaczącego odkrycia w dziedzinie fizyki, astronomii lub im zbliżonych; nominacja następuje za jedno, znaczące osiągnięcie.
  2. Zgłoszone osiągnięcie zostało dokonane przez osobę nominowaną samodzielnie lub w ramach współpracy; w przypadku współpracy wkład nominata do osiągnięcia musi być jednoznacznie określony, wiodący i absolutnie niezbędny dla sukcesu całości projektu, co jest weryfikowane przez Komitet Nagrody.
  3. Jeżeli osoba nominowana uzyskała stopień naukowy doktora, to nominacja nie może nastąpić później niż 7 lat od daty nadania tego stopnia naukowego (miarodajna jest data zgłoszenia).
  4. Osoba nominowana posiada obywatelstwo polskie i zamieszkuje na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nominacja

  1. Nominacji może dokonać ekspert posiadający co najmniej stopień naukowy doktora z dziedziny, w której osoba nominowana dokonała odkrycia zgłoszonego do Nagrody im. Franka Wilczka.
  2. Nominacja następuje przez wypełnienie, podpisanie i przesłanie w formie skanu na adres fw.prize@uj.edu.pl formularza nominacyjnego stanowiącego załącznik do regulaminu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 4 i 5 poniżej.
  3. W formularzu nominacyjnym należy opisać konkretne osiągnięcie (odkrycie), za które następuje nominacja do Nagrody im. Franka Wilczka, wraz z uzasadnieniem oraz listę najważniejszych publikacji osoby nominowanej związanych ze zgłoszonym osiągnięciem (do 5 pozycji).
  4. Wymagane są 3 listy rekomendacyjne wspierające nominację. List rekomendacyjny nie może być sporządzony przez osobę, która dokonała nominacji. Listy rekomendacyjne powinny pochodzić od specjalistów z dziedziny, w której dokonano odkrycia zgłoszonego do Nagrody im. Franka Wilczka.
  5. Wymagane jest przesłanie zgody osoby nominowanej na ubieganie się o przyznanie Nagrody im. Franka Wilczka oraz przetwarzanie danych osobowych. Formularze zgody stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.

Ogłoszenie laureata

Laureat oraz osoba go nominująca otrzymają pisemne zawiadomienie od JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz od Profesora Franka Wilczka.

Wyłoniony przez Komitet Nagrody Laureat zostaje ogłoszony przez JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do dnia 10 czerwca roku, w którym nagroda jest przyznawana.

Ceremonia wręczenia Nagrody

Ceremonia wręczenia nagrody odbywa się w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, we wrześniu roku, w którym Nagroda im. Franka Wilczka jest przyznawana. W ceremonii Laureat bierze udział osobiście.

Na zakończenie ceremonii wręczenia Nagrody im. Franka Wilczka, Laureat wygłasza wykład na temat związany z nagrodzonym osiągnięciem.